Фалевич Войцех Карлович

Материал из Офицеры русской императорской армии
Перейти к: навигация, поиск
Фото.jpg
  • он же — Фалевич Войцех (Войтех) Карлович, польск. Falewicz Wojciech
  • Даты жизни: 13.05.1863 – 04.09.1935?
  • Биография:
Родился 13-го мая 1863 года, (в польской WiKi ошибочно 13 фев. 1863 г.). Вероисповедания католического. Отец - Фалевич Карл Иванович (1830 – 1911), в 1880 г. председатель оценочной комиссии Виленского земельного банка.
Образование: Виленское реальное училище, Николаевское инженерное училище (1884), Николаевская инженерная академия (1889?, по 1-му разряду, ?).
Семья: женат, 3 сына (на 01.09.1900, 02.05.1912): Фалевич Иван Войцехович (1890 – 1965), Фалевич Фаддей Войцехович (1892 – 1971), Фалевич Андрей Войцехович (1894 – 1976).
В службу вступил 29.08.1881 (19.08.1881?).
ВП 14.08.1884 выпущен из портупей-юнкеров НИУ подпоручиком во 2-й саперный батальон.
—, подпоручик (14.08.1884 – ?)
помощник делопроизводителя по искусственной части канцелярии инженерного комитета Главного инженерного управления младшего оклада (09.06.1889 – 11.04.1892);
помощник делопроизводителя по искусственной части канцелярии инженерного комитета Главного инженерного управления старшего оклада (11.04.1892 – 20.04.1893);
с 1890 г. руководитель строительства укреплений крепостей Новогеоргиевск и Ивангород.
производитель работ Дубенского хозяйственного управления (20.04.1893 – 01.02.1897 - sic!).
Место жительства: на 1894 г. - г. Санкт-Петербург, Кирочная, 30; на 1895 г. - г. Санкт-Петербург, Екатерингофский, 65-67.
состоял в числе штаб-офицеров, положенных по штату в распоряжении Главного инженерного управления (22.04.1896 – 16.05.1906);
на 1902 г. - строитель зданий Сумского кадетского корпуса, военный инженер, полковник.
Место жительства: на 1900 г. - г. Санкт-Петербург, ул. Ямская, 27 (тел. 2182).
—, полковник, военный инженер, начальник дистанции/отдела (16.05.1906 – 25.11.1916; на 01.01.1909, 01.01.1910, 01.08.1916)
Место жительства: на 1914, 1917 гг. - г. Санкт-Петербург/Петроград, ул. Жуковского, 43 (тел. 2221).
  • Окружное управление по квартирному довольствию войск Туркестанского военного округа (25.11.1916 – ?):
—, полковник, инспектор работ (25.11.1916 – ?).
  • Чины:
- Подпоручик – 14.08.1884 (со ст. с 07.08.1882).
- Поручик – ? (со ст. с 27.07.1887).
- Штабс-Капитан – ? (со ст. с 04.12.1888).
- Капитан – ? (со ст. с 30.08.1891).
- Подполковник – ? (со ст. с 06.12.1895).
- Полковник – 1899 (со ст. с 06.12.1899).
  • Награды:
- Орден Святого Станислава 3-й степени - 1893 год.
- Орден Святой Анны 3-й степени - 1898 год.
- чин Полковника (1899);
- Орден Святого Станислава 2-й степени - ВП 06.12.1902.
- Орден Святой Анны 2-й степени - ВП 06.12.1907.
- Орден Святого Владимира 4-й степени - ВП 06.12.1910.
- Орден Святого Владимира 3-й степени - ВП 06.12.1913.
- Высочайшее благоволение - за труды по постройке в 1913 г. тира для кавалерийских полков Петергофского гарнизона - ВП 06.05.1914.
  • Судьба после 1917 года:
В белых войсках Северного фронта, интендант Мурманского района. 22.08.1919 года назначен Председателем в состав учрежденного при Штабе Командующего русскими войсками Мурманского района Полкового Суда. К 30.06 и на 16.10.1920 года в Финляндии (Так у Волкова, польскими источниками эта информация опровергается. Возможно данные о службе в белых войсках Северной Области относятся к полковнику Фалевичу Николаю Ивановичу (Дерябин А.).).
На 1923, 1924, 1928, 1934 гг. в списках офицеров запаса польской армии, генерал дивизии (титулярный), г. Варшава.
  • Дополнительная информация:
-Поиск ФИО по «Картотеке Бюро по учету потерь на фронтах Первой мировой войны 1914–1918 гг.» в РГВИА
-Ссылки на данную персону с других страниц сайта "Офицеры РИА"
W 1881 powołany został do służby wojskowej w Armii Imperium Rosyjskiego. Wstąpił do Mikołajewskiej Szkoły Inżynieryjnej, którą ukończył w 1884 otrzymując stopień podporucznika saperów i skierowanie do służby liniowej. Zawodowy oficer rosyjskich saperów. W 1889 ukończył Wojskową Akademię Inżynieryjna w Petersburgu w stopniu kapitana i został skierowany do Głównego zarządu Inżynierii w Moskwie do sekcji fortyfikacji. Od 1890 kierownik rozbudowy umocnień twierdzy Modlin i twierdzy Dęblin.
W latach 1891-1892 kierował badaniami geograficznymi głównych rzek Polski; Niemna, Narwi, Warty i Wisły pod kątem wykorzystania ich w obronie. W latach 1892-1897 kierował rozbudową fortyfikacji w rejonie Dubna na Wołyniu. Dało mu to możliwość poznania bliżej kraju ojczystego. Podpułkownik z 1897. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych kierował budową linii kolejowych z ramienia Głównego Komitetu Wojskowo Inżynieryjnego w Petersburgu. Pułkownik z 1899.
W latach 1904-1905 inspektor w Głównym Zarządzie Szkół Wojskowych, a w latach 1906-1916 szef budownictwa w Petersburskim Okręgu Wojskowym. Generał major z 1906. Następnie był szefem oddziału w Głównym Zarządzie Inżynierii Sztabu Generalnego. W 1917 krótko w Kwaterze Głównej Najwyższego Naczelnego Dowódcy - Stawka. W 1918 złożył dymisję, po czym z trudnościami powrócił do Polski.
Od grudnia 1918 w Wojsku Polskim. W okresie od 19 grudnia 1918 do 12 kwietnia 1919 szef Instytutu Wojskowo Geograficznego.
Od 13 kwietnia 1919 r. komendant twierdzy Grodno. Na początku 1920 skierowany do gen. Cherriona w celu opracowania planów fortyfikacji kraju. W dniu 14 stycznia 1920 r. zostaje dowódcą w twierdzy Grudziądz. Na początku lutego 1920 r. dochodzi do incydentu, który zaważył na dalszej służbie i życiu generała. W czasie kolacji wydanej w kasynie grudziądzkim przez korpus oficerski 18. Pułku Ułanów (na którą był zaproszony jako dowódca garnizonu) Falewicz powiedział, że „oficerowie legioniści to banda, nieuki i zakała armii polskiej”. Jeden z oficerów złożył w tej sprawie meldunek do MSWojsk. W związku z tym wytoczono mu sprawę honorową za obrazę Legionów i we wrześniu 1920 oddano go do dyspozycji ministra Spraw Wojskowych. Legioniści domagali się oddania sprawy pod sąd.
Z dniem 1 kwietnia 1921, na podstawie dekretu Naczelnego Wodza marszałka J. Piłsudskiego przeniesiony został w stan spoczynku, w stopniu generała podporucznika. 26 października 1923 zatwierdzony został w stopniu tytularnego generała dywizji ze starszeństwem z 1 czerwca 1919. Osiadł w Warszawie, gdzie zmarł. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.
---
Gen. ppor. Wojciech Falewicz
Szef Instytutu Wojskowo-Geograficznego od grudnia 1918 r. do 12 kwietnia 1919 r.
Wojciech Falewicz urodził się 13 maja 1863 r. w byłej guberni wileńskiej. 26 lat jego życia zajęła służba wojskowa w armii rosyjskiej. W roku 1881 wstąpił do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierów Wojskowych w Petersburgu, którą ukończył trzy lata później w stopniu podporucznika saperów. Po dwuletniej służbie w wojskach inżynieryjnych 1 września 1886 r. wstąpił do Akademii Inżynierów Wojskowych w Petersburgu, ukończył ją w maju 1889 r. w stopniu podkapitana i otrzymał przydział na stanowisko referenta Wydziału Naukowego Komitetu Inżynieryjnego w Głównym Zarządzie Inżynierów Wojskowych.
Na tym stanowisku kierował kolejno: pracami fortyfikacyjnymi przy budowie twierdzy Modlin, wykonywaniem umocnień na Niemnie, Narwi, Bugu i Wiśle, budową fortu w Dubnie na Wołyniu. W latach 1894-1900, już jako starszy referent w tym wydziale, kierował budową polowych kolei w różnych rejonach Rosji.
W latach 1900-1906 Falewicz w stopniu pułkownika pracował w Głównym Zarządzie Szkół Wojskowych, gdzie nadzorował szkolenie inżynieryjne i saperskie w akademiach i szkołach wojskowych. Od kwietnia 1906 r. przez 10 lat był szefem oddziału w Zarządzie Kwaterunkowym Okręgu w Petersburgu.
W latach 1916-1917 był inspektorem inżynierii w Okręgu Turkiestańskim, a od maja 1917 r. szefem Oddziału Inżynieryjnego Kwatery Głównej Naczelnego Dowództwa. Od lipca 1917 r. płk Falewicz pełnił służbę w Głównym Zarządzie Inżynierii Sztabu Generalnego armii rosyjskiej. W styczniu 1918 r. podjął decyzję o dymisji z wojska rosyjskiego, pragnął bowiem wstąpić do polskich formacji wojskowych tworzonych w Rosji. Plany te nie spełniły się jednak.
W połowie 1918 r. Falewicz z rekomendacją przedstawiciela Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego na Rosję powrócił do Warszawy i złożył prośbę o przyjęcie do Wojska Polskiego.
19 grudnia 1918 r. w stopniu generała podporucznika Wojciech Falewicz został przyjęty do armii i wyznaczony na stanowisko szefa Sekcji Geograficznej w Ministerstwie Spraw Wojskowych (MSWoj.) i szefa Wydziału (Oddziału) VIII Sztabu Generalnego WP.
Obie dwie komórki działały niezależnie od siebie. Sekcja Geograficzna zajmowała się opracowywaniem ogólnych projektów organizacji i zasad prowadzenia pomiarów kraju, natomiast Wydział VIII prowadził inwentaryzację map pozostałych po zaborcach, zbierał je, magazynował oraz organizował dostarczanie do wojsk i instytucji.
Gen. Falewicz dążył do połączenia tych dwóch instytucji, dzięki jego zabiegom już 8 stycznia1919 r. na mocy rozkazu Naczelnego Wodza dochodzi do tego i zostaje powołany Instytutu Wojskowo-Geograficznego. Wprawdzie przez następne miesiące trwa jeszcze proces scalania obu komórek, niemniej to właśnie Falewicza należy uznać za pierwszego szefa późniejszego WIG.
13 kwietnia 1919 r. Falewicz został mianowany dowódcą twierdzy Grodno, a 14 stycznia 1920 r. dowódcą twierdzy Grudziądz. Na początku lutego 1920 r. dochodzi do incydentu, który zaważył na dalszej służbie i życiu generała. W czasie kolacji wydanej w kasynie grudziądzkim przez korpus oficerski 18. Pułku Ułanów (na którą był zaproszony jako dowódca garnizonu) Falewicz powiedział, że „oficerowie legioniści to banda, nieuki i zakała armii polskiej”. Rezultatem niefortunnej wypowiedzi było kilka rozpraw Oficerskich Sądów Honorowych, a Falewicz został zdjęty ze stanowiska dowódcy twierdzy. Przez kilka następnych miesięcy wspólnie z gen. Charrionem opracowywał plany fortyfikacyjne na wybrane rejony kraju. W marcu 1921 r. został przeniesiony w stan spoczynku.
Gen. Wojciech Falewicz jest autorem opracowania na temat formowania wojska po odzyskaniu niepodległości pt: „Zasady organizacji wojska polskiego”, Warszawa 1918 r.

Яндекс Переводчик:

В 1881 году призван на военную службу в армию Российской Империи. Поступил в Николаевское инженерное училище, которое окончил в 1884 году, получив звание лейтенанта саперов и направление на линейную службу. Профессиональный офицер русских саперов. В 1889 году окончил Военно-инженерную академию в Санкт-Петербурге в звании капитана и был направлен в Главное инженерное управление в Москве в секцию фортификации. С 1890 начальник расширения укреплений крепости Модлин и крепости Демблин.

В 1891-1892 годах руководил географическими исследованиями главных рек польского; Немана, Нарвы, Варты и Вислы для использования их в обороне. В 1892-1897 годах руководил расширением укреплений в районе Дубна на Волыни. Это дало ему возможность поближе познакомиться с родной страной. Подполковник 1897. В конце девяностых руководил строительством железных дорог при Главном военно-инженерном комитете Санкт-Петербурга. Полковник 1899.

В 1904-1905 годах инспектор в Главном управлении военных училищ, а в 1906-1916 годах начальник строительства в петербургском военном округе. Генерал-майор 1906. Затем он был начальником отдела в Главном инженерном управлении Генерального штаба. В 1917 году в штабе Верховного Главнокомандующего-ставка. В 1918 году подал в отставку, после чего с трудом вернулся в Польшу.

С декабря 1918 года в польской армии. В период с 19 декабря 1918 по 12 апреля 1919 начальник Военно-географического Института.

С 13 апреля 1919 года комендант крепости Гродно. В начале 1920-х годов направлен к генералу Черриону для разработки планов укрепления страны. 14 января 1920 года становится командиром в крепости Грудзендз. В начале февраля 1920 года произошел инцидент, который повлиял на дальнейшую службу и жизнь генерала. Во время обеда, выданного в грудзендском казино офицерским корпусом 18. Уланского полка (на который он был приглашен в качестве командира гарнизона) Фалевич сказал, что „офицеры-легионеры-это банда, а не польская армия”. Один из офицеров подал по этому поводу рапорт в МВД. В связи с этим ему было предъявлено дело о чести за оскорбление легионов и в сентябре 1920 года передано в распоряжение министра военных дел. Легионеры требовали отдать дело под суд.

С 1 апреля 1921 года по указу Верховного Главнокомандующего Маршала Я. Пилсудского переведен в отставку в звании генерал-лейтенанта. 26 октября 1923 года утвержден в звании генерал-майора дивизии со старшинством с 1 июня 1919 года. Поселился в Варшаве, где и умер. Похоронен на Повонзковском кладбище. --- Генерал-лейтенант а. Войцех Фалевич

Начальник Военно-географического института с декабря 1918 года по 12 апреля 1919 года.

Войцех Фалевич родился 13 мая 1863 года в бывшей Виленской губернии. 26 лет его жизни заняла военная служба в российской армии. В 1881 году поступил в Николаевское училище военных инженеров в Санкт-Петербурге, которое окончил через три года в звании лейтенанта саперов. После двухлетней службы в инженерных войсках 1 сентября 1886 года поступил в Академию военных инженеров в Санкт-Петербурге, окончил ее в мае 1889 года в звании подкапитана и получил назначение на должность референта научного отдела Инженерного комитета при Главном управлении военных инженеров.

На этом посту он руководил последовательно: фортификационными работами по строительству крепости Модлин, выполнением укреплений на Немане, Нарве, Буге и Висле, строительством форта в Дубне на Волыни. В 1894-1900 годах, уже будучи старшим референтом в этом отделе, руководил строительством полевых железных дорог в разных районах России.

В 1900-1906 годах Фалевич в звании полковника работал в Главном управлении военных училищ, где курировал инженерную и саперную подготовку в военных академиях и училищах. С апреля 1906 г. в течение 10 лет был начальником отделения в штабном управлении санкт-петербургского округа.

В 1916-1917 годах был инженерным инспектором в Туркестанском округе, а с мая 1917 года-начальником инженерного отдела штаба Верховного командования. С июля 1917 года полковник Фалевич служил в Главном инженерном управлении Генерального штаба русской армии. В январе 1918 года принял решение об отставке из русской армии, ибо хотел вступить в Польшу военных формирований, созданных в России. Однако эти планы не осуществились.

В польский период в середине 1918 года Фалевич по рекомендации представителя Регентского совета Царства Польского на Россию вернулся в Варшаву и подал прошение о приеме в польскую армию.

19 декабря 1918 года в звании генерал-лейтенанта Войцех Фалевич был принят в армию и назначен на должность начальника географического отдела при Министерстве военных дел (МВД. ) и начальника отдела (Отделения) VIII Генерального штаба Р.

Обе две клетки действовали независимо друг от друга. Географическая секция занималась составлением общих проектов организации и правил проведения измерений страны, в то время как VIII отдел вел инвентаризацию карт, оставшихся от захватчиков, собирал их, складировал и организовывал доставку в войска и учреждения.

Генерал Фалевич стремился объединить эти два учреждения, благодаря его процедурам уже 8 января 1919 г. по приказу Верховного Главнокомандующего к этому приходит и назначается военно-географическим Институтом. Правда, в ближайшие месяцы еще продолжается процесс слияния обеих клеток, тем не менее именно Фалевича следует считать первым начальником последующего Виг.

13 апреля 1919 года Фалевич был назначен командиром крепости Гродно, а 14 января 1920 года-командиром крепости Грудзендз. В начале февраля 1920 года произошел инцидент, который повлиял на дальнейшую службу и жизнь генерала. Во время обеда, выданного в грудзендском казино офицерским корпусом 18. Уланского полка (на который он был приглашен в качестве командира гарнизона) Фалевич сказал, что „офицеры-легионеры-это банда, а не польская армия”. Результатом злосчастной речи стало несколько судебных заседаний офицерских почетных судов, и Фалевич был снят с должности командира крепости. В течение следующих нескольких месяцев он совместно с генералом Шаррионом разрабатывал планы укреплений на отдельные районы страны. В марте 1921 года переведен в отставку.

Генерал Войцех Фалевич-автор исследования о формировании армии после обретения независимости под названием "Принципы организации Войска Польского", Варшава, 1918 г.

  • Источники:
Список подполковникам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1896 г. СПб., 1896.
Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1900 г. СПб., 1900.
Список полковникам по старшинству. Составлен по 1-е марта 1913 г. СПб., 1913.
Список полковникам по старшинству. Составлен по 1-е марта 1914 г. СПб., 1914.
Список полковникам по старшинству. Исправлен по 1 августа 1916 г. [СПб., 1916].
Список чинам военно-инженерного ведомства. 1912 год. [СПб., 1912].
Весь Петербург на 1914 год. [СПб., 1913?].
Весь Петроград на 1917 год. [Пг., 1917].
"База Волкова" /12–284; 46; 586–116/.
Rocznik oficerski 1923. Warszawa, 1923.
Rocznik oficerski 1924. Warszawa, 1924.
Rocznik oficerski 1928. Warszawa, 1928.
Rocznik oficerski. Reserw. Warszawa, 1934.
[1], [2], [3]
  • Фотографии: